مسعود نقره‌کار

جلاد حقيقت در نيويورک

 

گفتند احمدی‌نژاد در ترور فجيع دکتر کاظم سامی شرکت داشت، حکومتيان خبر را دروغ و شايعه خواندند. گفتند او مأمور تير خلاص بود، حکومتيان اعلام کردند دروغ و شايعه است. گفتند در اشغال سفارت آمريکا گروگان‌گير بود، حکومتيان گفتند دروغ و شايعه‌ی آمريکايی‌هاست. بسيارخوب، آن‌چه‌ها گفته شده، حتی عکس‌ها و اسناد، ساختگی و دروغ و شايعه‌اند، با جنايت‌های اخير که جهانی شاهد دارد، و با اين دهان و قلبی که بوی گند دروغ و وقاحت منتشر می‌کند و جلاد حقيقت است، چه خواهيد کرد؟

 

سپتامبری ديگر , و نمايش ِ تکراری ِ موجودی به نام احمدی نژاد در سازمان ملل متحد و نيويورک.

 

امسال نيز چون سال های گذشته "مديا" ی امريکا با مصاحبه های رنگارنگ با احمدی نژاد فضای امريکا و جهان را با بوی گند و تعفن دروغ هايی نشانگر اوج وقاحت و عوامفريبی ,که چيزی جز اهانت به شعور انسان و انسانيت, نيستند ,آلوده کردند.

 

امسال و سال های گذشته دست اندرکاران "مديا" ی امريکا نشان دادند يا نمی توانند و يا نمی خواهند چهره ی واقعی اين موجود را به جهانيان بنمايانند, مصاحبه های پربيننده ی لری کينگ در سال های گذشته , و در چهارشنبه شب ازاين دست مصاحبه ها هستند. احمدی نژاد چهار شنبه شب در مصاحبه با" لری کينگ" يک مصاحبه شونده نبود , اوبه خوبی نقش يک بازجو را ايفا کرد , و شادا! که اين موجود با سفاهت و بلاهت خود وظيفه ی مصاحبه کننده ها را انجام می دهد و صورت و سيرت پليد و غير انسانی اش را می نماياند.

 

در باره احمدی نژاد به وفور گفته و نوشته شده است .او سياست بازی قالتاق و مشکوک به ابتلای انواع بيماری های روانی ست . فاکت ها , نشانه ها و دليل های ارائه شده در باره ی توهم ها , هذيان ها, خودشيفتگی ها , " دروغگويی های پاتولوژيک " , فريبکاری ها و عوامفريبی های احمدی نژاد به سهولت می توانند شکل دهنده ی مجموعه ای کتاب ِ چند جلدی ويا قطور ترين پرونده ی يک بيمار روانی باشند.

 

بی کمترين ترديد کمتر "سياستمداری" در تاريخ می توان سراغ داشت که به سادگی ِ احمدی نژاد دروغ گفته باشد. اين سراپا دروغ و نيرنگ درسفر اخيرش به نيويورک در باره سنگسار سکينه محمدی آشتيانی به خبرنگاران امريکايی گفته است:

 

" ...اين خانم به هيچ وجه به سنگسار محکوم نشده است، خبری که در رسانه‌های امريکايی منتشر شده کاملاً جعلی است و اين تاثير همان چيزی است که متاسفانه دولتمردان آمريکائی به دنبال خبر منفی و غير‌واقعی از ايران هستند.... اين خانم در دستگاه قضائی کشور در حال پيگيری است .... اگر اين فرد محکوم هم شده باشد، می‌تواند با اعتراض، مراحل چهارگانه تجديد نظر‌خواهی را طی کند، بنابراين وقتی حکمی صادر نشده است، چطور می‌تواند، انتشار خبر سنگسار واقعی باشد..."

 

در اين ميانه آنچه نمی بايد سهل انگارانه از کنارش گذشت اين واقعيت است که همراه و همگام با آيت الله خمينی و خامنه ای , و پر شمار جلادان حکومت اسلامی , محمود احمدی نژاد و " حلقه ی احمدی " با گفتار و کردارشان نشان می دهند که در کشتار دگر انديشان و مخالفان سياسی و عقيدتی , و سايرجنايت هايی که در سرزمين ما روزمره شده اند , نقش اساسی داشته و دارند, و ديگر اين يکی نمی تواند بگويد من " رئيس قوه مجريه بودم و قوه قضائيه مستقل عمل می کرد" و با چنين توجيهی از زير بار جنايت های حکومتی شانه خالی کند.

 

"بيمار روانی"ِ عاشق قدرتی که به راحتی و وقيحانه در برابر گوش و چشم ميليون ها شنونده و بيننده دروغ می گويد و جهان و انسان را با لبخند های ابلهانه به فريب و بازی می گيرد چيزی جز جلاد واقعيت و حقيقت نيست, و چنين موجودی می تواند به سهولت جلاد جان دگرانديشان و مخالفان خود نيز باشد.

 

پيش تر گفتند احمدی نژاد در ترور فجيع دکتر کاظم سامی شرکت داشته داشت , حکومتيان خبر را دروغ و شايعه خواندند.

 

گفتند او تير خلاص زن بود, و به زندانيان سياسی و عقيدتی اعدام شده , تير خلاص می زد , حکومتيان گفتند دروغ وشايعه است. گفتند در اشغال سفارت امريکا گروگان گير بود ,حکومتيان گفتند دروغ وشايعه امريکايی هاست.

 

بسيارخوب , گيريم آنچه ها گفته شده, حتی عکس ها و اسناد ,ساختگی و دروغ و شايعه اند , با جنايت های اخيرکه جهانی شاهد دارد, و با اين دهان و قلبی که بوی گند دروغ منتشر می کند, و جلاد واقعيت و حقيقت است, چه خواهيد کرد؟