دسته: دکتر ابراهیم بی‌پروا

0

تقدیم به کسانی که در یاد گیری و یاددادن، آگاهی یافتن و آگاهی بخشیدن، و مبارزه برای پاسداری از حقوق انسان، و همه موجودات و طبیعت زمان و مکان نمی شناسند و هر نوع وقفه ای را در چنین رسالتی خیانت به خود و جنایت به بشریت می دانند.

پراکنده گویی های پایان هفته ۱۱۱

0

پراکنده گوییهای پایان هفته ۱۱۰

تقدیم به کسانی که در جستجوی رهبران واقع بین، تاثیر گذار، توانمند، خردگرا و اینده نگر هستند و میخواهند در سازمانی کار کنند و در جامعه‌ای زندگی کنند که رهبرانش از این ویژگیها برخوردار باشند و نه اینکه عوامفریب، متوهم، خود-محور، و نااگاه باشند.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial