نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏شنبه‏، 2020‏/07‏/18

 

 

 

 

پیامی تاریخی به خامنه ای از دل قرن ها وقرن ها!

ابوالفضل محققی

پریاندار فرمانروای مستبد کورنت که با اتکا مردم فرودست به فرمانروائی رسیده بود. در آغاز فرمانروائی خویش فرستاده ای پیش تراسیبول فرمانروای ظالم ملط فرستاد تا از وی بپرسد که چگونه قادر میشود مملکت را اداره کند؟

تراسیبول فرستاده را با خود به گندم زاری برد و با او به گردش در آن مزرعه پرداخت. حین گردش کردن تراسیبول پی درپی ازفرستاده می پرسید که هدف از مسافرت و دیدار او با وی چیست؟ در همان حال که فرستاده توضیح می داد او اگر به خوشه ای از گندم مواجه می شد که سرسبزتر، شاداب تر و بلندتر از خوشه های دیگر بودند سر آن ها را می شکست و برزمین می افکند. این عمل را آنقدر تکرار کرد تا زیباترین و سالم ترین خوشه های گندم زار از بین رفتند!

هم اینکه گردش بپایان رسید بی آن که سخنی بگوید فرستاده را مرخص کرد. فرستاده در بازگشت شگفتی خود را از عمل ترانسیبول که به نظر او عقل درستی نداشت! ابراز کرد. پریاندار پاسخ خود را گرفته بود! "از بین بردن هر شاخه جوان و برجسته". "بنقل از هرودوت جلد پنجم تاریخ نوشته او"

حال قرن ها از پیام یک جنایتکار به جنایتکار دیگر می گذرد اما پیام او هنوز آویزه گوش حاکمان جنایتکار و مستبد جهان است. هنوز جنایت کاری بیمار، نشئه از قدرت سرکوب با قاضیان، جلادان و خیل دانه چینان متملق خود در مزرعه وطن می گردد، هرجا به دانه ای سالم وشاداب که قد برافراشته است می رسد. سر خوشه می شکند تا هیچ دانه شادابی بر آن نباشد.

مزرعه ای سوخته بنام ایران که روزی خمینی زیر نام امام بهمراه جناتکارانی چون لاجوردی، خلخالی هیئت پنج نفره مرگ داس مرگ بر زیباترین خوشه های آن کشید! روزانه صدها شاخه نو رس و پربار را سر برید و خاوران ها ساخت!

"قتل هائی که وحشتش کودکان دبستانی را از بازی باز می دارد". لونگ فوشاعر چینی

حال رهرو او این بار زیر نام ولی فقیه از همان راهی که او گشوده با دسته جات اراذل واوباش خود با قاضی صلواتی ها حسین شریعتمداری ها و طائب ها عبور می کند و با زیباترین فرزندان این آب و خاک "امیر حسین مرادی"، "محمـد رجبی" و "سعید تمجیدی" با زبان داس سخن می گوید و کشتار می کند .چه وحشت انگیز! تلخ! و دردآور است مزرعه ای به نام وطن. روزگار مردمان آن که طاعون حکومتی با کرونای جهانی بر آن تاخته باشند.

منبع: گویا

 

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.