نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2011‏/07‏/31

 

مصدق

پیروان مصدق

اهداف، اصولِ کار و منشِ آنان

از  ع. ش. زند

٭٭٭

بخش نخست

مصدق

آخرین بازمانده ی برجسته ی سلسله ی بزرگ و دیرینه ی کشورداران و دبیران ایرانی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش نخست ـ ب

اعتقاد راسخ به دموکراسی

(اعتقاد به اصل آزادی وجدان افراد بشر، ضرورت آزادی شهروندان در تعیین سرنوشت ملی کشورشان و بطور خلاصه حاکمیت ملی و شکل نهادینه ی آن یعنی دموکراسی پارلمانی)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بخش دوم ـ الف

پرهیز از افراطی گری؛ عدم توسل به روش ها و وسائل ناشایست

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

بخش دوم ـ ب

ملیون و وظائف ویژه ی آنان در یک نهضت احیاء فرهنگی