نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏دوشنبه‏، 2020‏/07‏/20

 

 

 

پیام دکتر شاپور بختیار

به مناسبت سالگرد قیام ملی ۳۰ تیر۱۳۳۱

هم میهنان، سالگرد سی تیر، یادآور قیام یک پارچه و با شكوه ملتی است که قانون اساسی، این ره آورد جان باختگان مشروطیت را از جان خویش گرامی تر داشت و به حرمت این سند گران مایه حق و آزادی، آگاهانه و دلاورانه، به پا خاست تا به آرمان استقرارحكومت ملی و تعیین سرنوشت خویش به دست خویش جامه عمل بپوشاند. در باب قیام سی تیر دو نكته درخور ملاحظه است: یكی آنكه قیام سی تیر، یک جانفشانی کور در حد جوشش احساسی و هیجان تب آلود نبود . بیداری ملی و بلوغ سیاسی، انگیزه این قیام همگانی را تشكیل می داد و اصالت جریان سی تیر، از همین جا سرچشمه می گرفت به سخن دیگر، سی تیر، به عنوان قیام قانون در برابر بی قانونی، وارد تاریخ شده است. قیام سی تیر، به عنوان دفاع جانانه ای با چنگ و دندان از آزادی، پیامی جز این نداشت که سرانجام اصول مشروطیت باید مفهوم و مصداق حقیقی خود را در ایران بازیابد و قانون اساسی از صورت یك کالبد بی جان خارج شود و آرزوی دیرین ملت ایران برای پی ریزی یك نظام قانونی دموکراتیک تحقق قطعی یابد.

نكته دیگر آنكه، قیام سی تیر، با نام وخاطره شكوهمند دکترمحمـد مصدق، ستاره تابناك جنبش های ضداستعماری پیوند خورده است و بازتاب اندیشه های ملی و امتداد تلاشهای خستگی ناپذیر او برای استیفای حقوق ملت ایران بشمارمی رود زیرا این آزاده مرد، نماینده ناسیونالیسم و مظهر تام و تمام خواست های ملت خویش و پیام رسان آزادی و دمکراسی و سخنگوی راست گوی قانون اساسی انقلاب مشروطیت بود و به اعتبار این حقایق، پیام حق طلبی اش، چراغ هدایت شرق استعمار زده و آوای بیداری بخش جهان سوم نام گرفت. در این بیست و نه سالی که از قیام سی تیر ۱۳۳۱ می گذرد، قضاوت تاریخ، برحقانیت مصدق و درستی بینش او صحه نهاده است و این قولی است که جملگی برآنند.

دراین میان تنها اهرمنی به نام خمینی است که به نظاره درخشش نام مصدق، در روح درمانده و حقیرش چنان عذاب مدهشی را احساس می كند که آتش دوزخ را برآن ترجیح می دهد و این یك واکنش طبیعی است، زیرا دیكتاتورها و جلادان خودکامه همواره در برابر آزاده مردان ازخوف برخود لرزیده اند نام وخاطره مصدق، چون خاری به چشم دیكتاتور تاریک اندیش جماران فرو می رود و پرتو درخشان اندیشه های این فرزندان راستین وطن دیدگان او را آزار می دهد.

روح پیام سی تیر و انگیزه مبارزه بی امان مصدق امروز بیش از هرزمان باید سرمایه فكری مبارزان راه آزادی شود. امروز که ایران، جولانگه زاغ و زغن ها و شكارگاه کفتارهای خون آشام شده است. امروز که قانون درنده خویی و سبعیت بر ملک و میهن ما حكومت می كند و پیكر آزادی در بیدادگاههای انقلاب، هدف تیرهای جان شكاف می شود، امروز که مظاهر مجسم ظلم و شقاوت، ایران زمین را به خون فرزندان برومندش رنگین کرده است، همبستگی و یكپارچگی متجلی در قیام سی تیر بیش از هرچه می تواند ما را به منزلگاه مقصود رهنمون شود.

ایران هرگز نخواهد مرد

سی تیرماه ۱۳۶۰

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.